Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://pravniksvami.sk.

Meno spoločnosti: JUDr. Eva Kliniecová

Adresa: Námestie Sv. Františka 10, 841 04 Bratislava

Kontakt: +421 905 255 690, info@pravniksvami.sk


Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ uzavretím Zmluvy o poskytnutí Služby alebo odoslanímobjednávky Služby potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu, vakom ich poskytol Poskytovateľovi sú presné a pravdivé.

2. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnychpredpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalejlen „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

3. Poskytovateľ spracúva nasledovné osobné údaje Objednávateľa: meno,priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, resp. v prípade objednania Služby, ktorá vyžaduje údaje pre zápis do obchodného registra, okresného úradu, živnostenského registra alebo iného orgánu verejnej správy tiež: dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, prípadne adresa sídla, obchodné meno, IČO, resp. v prípade objednania Služby, ktorá vyžaduje údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov tiež: miesto narodenia, predchádzajúce meno, predchádzajúce priezvisko, meno, priezvisko otca, meno, priezvisko,priezvisko za slobodna matky, resp. v prípade objednávky Služby cez Internetovú stránku Poskytovateľa tiež: IP adresa a súbory cookies.

4. Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej zmluvnou stranou je Objednávateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy oposkytnutí Služby na základe žiadosti Objednávateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ Objednávateľ neposkytne osobné údaje, nieje možné uzavrieť zmluvu s Poskytovateľom a / alebo mu poskytnúť Služby znej vyplývajúce.

5. Zároveň spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,bydlisko, prípadne obchodné meno, IČO, sídlo za vykoná na nasledovnom právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splneniezákonnej povinnosti (napr. vedenie účtovníctva, vybavovanie reklamácii) vzmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR.

6. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie aspracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Objednávateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, riešenie prípadnýchsporov a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami a na účtovné účely a to v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre daný účel. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

7. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Objednávateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 • a) Identifikačné údaje Poskytovateľa: JUDr. Eva Kliniecová so sídlom na adrese Námestie Sv. Františka 10, 841 04 Bratislava; IČO: 42270146, e-mail: info@pravniksvami.sk, TEL: +421 905 255 690;

 • b) Príjemcom osobných údajov môžu byť nasledovné osoby: súdy, okresné úrady, iné orgány verejnej správy, právny zástupcovia, osoba vykonávajúca IT servis/podporua IT development, tretie osoby a iné fyzické alebo právnické osoby v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, prostredníctvom ktorých Poskytovateľ poskytuje svoje Služby;

 • c) Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností Poskytovateľa;

 • d) Objednávateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobnýmúdajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov,právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobnýchúdajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo naprenosnosť osobných údajov;

 • e) Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100Zákona o ochrane osobných údajov;

 • f) Poskytnutie osobných údajov je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

8. Informácie o právach dotknutej osoby – Objednávateľa: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Objednávateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

 • a) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osobamá právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

 • b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba máprávo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávneosobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • c) Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba máprávo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje,ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali aleboinak spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osobanamieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
  4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochraneosobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou jeSlovenská republika viazaná,
  6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnejspoločnosti.

 • d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanieosobných údajov, ak:

  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobiaumožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namietavymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobnýchúdajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až dooverenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nadoprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanieosobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým,ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 • e) Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutáosoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorýmPoskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajovalebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 • f) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutáosoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytlaPoskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnomformáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 • g) Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe zdôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jejtýkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 • h) Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky,ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 • i) Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokémuriziku pre práva fyzickej osoby.

9. Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 • a) Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jejžiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl.34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie jepovinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidlav rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutáosoba informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osobapreukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovanípráv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

 • b) Informácie podľa písm. a) tohto odseku tohto článku poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

 • c) Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informáciíalebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámeniealebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady nauskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základežiadosti.

10. Spracovaním osobných údajov Objednávateľa môže Poskytovateľ poveriť sprostredkovateľa, za účelom poskytovania objednaných Služieb alebo vsúvislosti s poskytovanými Službami, plnením záväzkov Poskytovateľa zoZmluvy o poskytnutí Služby, plnenia zákonných povinností (napr. vedenie účtovníctva) alebo na marketingové účely a to len v nevyhnutnom rozsahu.

11. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

12. Za podmienky, že osobné údaje poskytnuté Objednávateľom sú osobnými údajmi zákazníkov Objednávateľa, v tom prípade Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Objednávateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva o poskytnutí Služby medzi Poskytovateľom a Objednávateľom riadi nasledovným:

 • a) Objednávateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ poveril spracovanímosobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, v rozsahu v akom je to nevyhnuté na splnenie účelu poskytnutia osobných údajov a plnenie záväzkova uplatňovania práv Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy o poskytnutí Služby a zákona. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Objednávateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochranyosobných údajov.

 • b) Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.

 • c) Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú naplnenie práv a povinností Poskytovateľ. Poskytovateľ spracúva osobné údajev identickom rozsahu, v akom ich spracúva Objednávateľ.

 • d) Dotknutými osobami sú zákazníci Objednávateľa.

 • e) Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

 • f) Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade spodmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Objednávateľa.

 • g) Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

 • h) Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Objednávateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

 • i) Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení trvania Zmluvy, na základe rozhodnutia Objednávateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Objednávateľovi, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.