Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Čo Vám ponúkame?

Čo je v cene služby?

Vznik povinnosti pre zápis

Od 1.11.2018 vzniká všetkým spoločnostiam a družstvám zapísaným do Obchodného  registra nová povinnosť, zabezpečiť zápis konečných užívateľov výhod do  Obchodného registra. Táto povinnosť bola zavedená zákonom č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre subjekty už zapísané v Obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1.11.2018 do 31.12.2019), do ktorého si musia subjekty tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o končenom užívateľovi). Novo zapisované subjekty sa budú zapisovať už s údajmi o konečných užívateľoch výhod od 01.11.2018.

Pri zápise je potrebné správne určiť konečného užívateľa výhod, čo môže byť v niektorých prípadoch náročné. Pokiaľ zápis nezabezpečíte včas alebo v ňom uvediete nesprávne či neúplné údaje, môžete dostať pokutu až do výšky 3 310 Eur.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečným užívateľom výhod podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je:

Identifikačné údaje potrebné k zápisu konečného užívateľa výhod do ORSR:

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa (akciovú spoločnosť, s.r.o., družstvo a iné), budú zobrazené iba v potvrdení o vykonaní zápisu.

Za zápis konečného užívateľov výhod do Obchodného registra sa neplatí žiadny súdny poplatok.

Objednávka zápisu konečného užívateľa výhod

Prosím zadajte Váš firemný email